....هرچی که میخوام مینویسم....

نمیشــ ـ ـه تا تــ ـ ـه آواز ، فقــ ـ ـط از تــ ـ ـرس فــ ـ ـردا خونــ ـ ـد


گلــ ـ ـوی ســ ـ ـازه دلتنــ ـ ـگی ، پــ ـ ـر از فریــ ـ ـاد خــ ـ ـاموشه†ɢα'§ :
۳٠ بهمن ۱۳٩۱ ٩:۱۸ ‎ب.ظ |- طـــــــــ 2ــــــــوفانی -| نظرات ()

پروانه بی آنکه خود بداند گرده می افشاند

از گیاهی به گیاهی و ما ناگهان عاشق می شویم

در نسیمی که نمی دانیم از کدام سو می وزد......


†ɢα'§ :
٢٦ بهمن ۱۳٩۱ ۱:٤٢ ‎ب.ظ |- طـــــــــ 2ــــــــوفانی -| نظرات ()

شده ام سنگ صبور روزگار.....

دارد تمام غم های دیرینه اش را یک جا به خوردم می دهد...


†ɢα'§ :
٢۳ بهمن ۱۳٩۱ ۳:٢۳ ‎ب.ظ |- طـــــــــ 2ــــــــوفانی -| نظرات ()

فکــر میــکردم تـو همــدردی!


ولــی نــه!


تــو هــم ، دردی.

این روزها می گذرند . . .

ولی من به این سادگی

از این روزهای تلخ نمی گذرم...


†ɢα'§ :
٢۱ بهمن ۱۳٩۱ ٦:٠٧ ‎ب.ظ |- طـــــــــ 2ــــــــوفانی -| نظرات ()


هیچ وقت نفهمیدم...

چرا درست همان کسی که...

فکر میکنی با همه فرق دارد...

یک روز...

مثل همه...

تنهایت میگذارد...؟!!

†ɢα'§ :
٢٠ بهمن ۱۳٩۱ ۱٠:٠٠ ‎ق.ظ |- طـــــــــ 2ــــــــوفانی -| نظرات ()

دوستت دارم

و آفتاب بغلم می‌کند

پشت میز اداره‌ام می‌گذارد

دیگر غروب است

آفتاب هم به خانه‌ی خود می‌رود

نمی‌دانم راه خانه‌ی من کدام است


†ɢα'§ :
۱٧ بهمن ۱۳٩۱ ٩:٥۳ ‎ب.ظ |- طـــــــــ 2ــــــــوفانی -| نظرات ()

چه سخت است در جمع بودن ولی در گوشه ای تنها نشستن

به چشم دیگران چون کوه بودن ولی در خود به آرامی شکستن...


†ɢα'§ :
۱٥ بهمن ۱۳٩۱ ٩:٤٦ ‎ب.ظ |- طـــــــــ 2ــــــــوفانی -| نظرات ()

گاهے فقط בلتـ میخواهـב

 زانو هایتــ را تنگــ בر آغــوش بگیرے ...

گوشـﮧ تریـن گوشـﮧ اے کـﮧ مے شناسے بنشینے

و فقـط نگاه کنے...

چقـבر בلت براے یکــ خیال  راحت
تنگـــ مے شوב.

..

خیلیــ وقتـه که دیگـه خوشــ نمیگذره!!
فقط میگذره...

 

 


†ɢα'§ :
۱۳ بهمن ۱۳٩۱ ٧:۳۳ ‎ب.ظ |- طـــــــــ 2ــــــــوفانی -| نظرات ()

آن شب ...

که مـــاه عاشـــقــانه هـــایمـان را ...


تماشا می کرد ...


آن شب که شب پره ها ..

عاشــقـــانه تر ..

نــــور را می جســـتند ...!

و اتاقم ..

سرشار از عطر بوسه و ترانه بود... !

دانستم..

تـــــو پـــژواک تمــــام عـــاشــقـانه های تاریخی...!


†ɢα'§ :
۱٢ بهمن ۱۳٩۱ ۱:۳۳ ‎ب.ظ |- طـــــــــ 2ــــــــوفانی -| نظرات ()

رد پاهایم را پاک می کنم

به کسی نگویید

من روزی در این دنیا بودم.


خدایا

می شود استعـــــفا دهم؟!

کم آورده ام ...!


†ɢα'§ :
٩ بهمن ۱۳٩۱ ٤:۱۱ ‎ب.ظ |- طـــــــــ 2ــــــــوفانی -| نظرات ()

 

ڪسـے ڪــﮧ زیــآב تـو פـَـرفــآشــ میگــــﮧ بــیـפֿـیــآلــ

بیشتـَـر اَز هـمــﮧ فـِـڪــر و פֿـیــآلــ בآرهـ

فـَقـَـط בیگــﮧ פـوصلـــﮧ ے بـَـפـثـــ نـَـבآرهـ

چــوלּ פֿـَستـَستــــ...

 


†ɢα'§ : پاپسی, بیخیال
٦ بهمن ۱۳٩۱ ۱٠:٤٦ ‎ق.ظ |- طـــــــــ 2ــــــــوفانی -| نظرات ()

به چه میخندی تـــــــــو؟
به مفهوم غم انگیز جدایــــــــــی؟
به چه چیـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــز؟
به شکست دل من یا پیروزی خویــــــــــــــــش؟
به چه میخنـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــدی؟
به نگاهم که چه مستانه تو را باور کــــــــــــــــــــــــ ـــــــــرد ؟
یا به افسونگری حرفهایت که مرا سوخت و خاکستر کــــــــــــــــــــــرد ؟
به دل سادهی من میخندی که دگرتا ابد نیز به فکر خود نیســــــــــــــــــــت ؟
خنده دار است بخنــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــ ــــــــــــد ...†ɢα'§ :
٤ بهمن ۱۳٩۱ ۸:۳۸ ‎ب.ظ |- طـــــــــ 2ــــــــوفانی -| نظرات ()

 

خنده دار استـ نه ...؟؟!

 


که تو

هی مرا دور بزنـــی

و مـــــن

دلم را خــــوش کنـــم

به این که

در محاصره ی تواَم

 

 

 


†ɢα'§ :
٢ بهمن ۱۳٩۱ ٥:٠٢ ‎ب.ظ |- طـــــــــ 2ــــــــوفانی -| نظرات ()

  آنکه چشمان تو را این همه زیبا می کرد

 

 کاش از روز ازل فکر دل ما می کرد

 

 

 یا نمی داد به تو این همه زیبایی را

 

 یا مرا در غم عشق تو شکیبا می کرد 


†ɢα'§ :
۱ بهمن ۱۳٩۱ ٥:٤٠ ‎ب.ظ |- طـــــــــ 2ــــــــوفانی -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§