....هرچی که میخوام مینویسم....

نمیشــ ـ ـه تا تــ ـ ـه آواز ، فقــ ـ ـط از تــ ـ ـرس فــ ـ ـردا خونــ ـ ـد


گلــ ـ ـوی ســ ـ ـازه دلتنــ ـ ـگی ، پــ ـ ـر از فریــ ـ ـاد خــ ـ ـاموشه†ɢα'§ :
۳٠ بهمن ۱۳٩۱ ٩:۱۸ ‎ب.ظ |- پسر عاشق -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§